Skip links

Samfunn, klima og miljø

Vern av samfunn og miljø er et strategiske fokusområder for konsernet, og vi ønsker å ta samfunnsansvar ved å integrere sosiale og miljømessige hensyn i vår daglige drift.  

Samfunns- og miljøansvar er viktig for Fredrikstad Energi. Vi er forpliktet til å være en pålitelig og ansvarlig aktør i energibransjen. Vi tar aktivt del i samfunnsdialog og legger vekt på gjennomsiktighet, etisk forretningsskikk og respekt for menneskerettigheter.  

For Fredrikstad Energi er utøvelsen av samfunnsansvar nært knyttet til samfunnsoppdraget vårt om å yte strømleveranser for å bidra til å sikre liv, helse og verdier. Fredrikstad Energi ønsker å skape langsiktige verdier for samfunnet ved å finne bærekraftige og effektive løsninger for den økende etterspørselen etter elektrisitet og fleksibel tilgang på effekt. Vi tilrettelegge for økt elektrifisering og velger miljøvennlige løsninger ved bygging og drift av nettanlegg.  

Lave klimautslipp og hensyn til natur og miljø er i kjernen av det vi står for og gjør. Våre bærekraftsprioriteringer omfatter økt elektrifisering, valg av miljøvennlige løsninger, reduksjon av egne CO2-utslipp, lokal kompetanseutvikling, høy energisikkerhet og pålitelighet.  

Vi arbeider for å redusere klimagassutslipp i egne prosesser og stiller krav til bærekraft i anskaffelser og samarbeidsprosjekter. Som et lokalt forankret selskap er et tett og forpliktende samarbeid med leverandører som opptrer ansvarlig viktig. Vi utøver også samfunnsansvar gjennom å bidra direkte og indirekte til å skape gode og levedyktige lokalsamfunn, hvor det å utvikle og opprettholde kompetanse og arbeidsplasser lokalt er en viktig faktor. 

Ved utøvelse av vår virksomhet skal vi alltid påse at vi ikke medvirker til å krenke menneske- og arbeidstakerrettigheter, eller til korrupsjon.  

Lave klimautslipp og hensyn til natur og miljø er i kjernen av det vi står for og gjør.

Nettside av GP Marked