Skip links

Hvaler får et av Europas mest avanserte mikrostrømnet

Smart Energi Hvaler har fått innvilget støtte fra ENOVA på 4,9 millioner kroner for å utvikle det som vil bli Europas mest avanserte mikrostrømnett.Satsningen er et samarbeid mellom Hvaler kommune, Fredrikstad Energi og NCE Smart Energy Markets, og vil gjennomføres i regi av EU-prosjektet EMPOWER som støttes av Horizon 2020, samt det nasjonale prosjektet FlexNett.

Revolusjonerende teknologi
Det nye mikronettet vil bygges rundt gjenvinningsstasjonen på Sandbakken på Kirkøy, og vil bl.a. bli utstyrt med 1200 m2 solcellepaneler og 4 vindgeneratorer. Nettet vil produsere hele 171 MWh per år, og i praksis vil det fungere slik at mikrostrømnettet kobles til og fra strømnettet på Hvaler med en helt ny teknologi som er utviklet i EU-prosjektet Smart Rural Grid. «Den nye teknologien gir grunnlag for stor fleksibilitet i strømnettet ved at den kan kobles fra hovednettet dersom lastene når en kritisk grense. Det vil si at mikronettet er uavhengig av forsyning fra resten av hovedstrømnettet – og kan være det i opptil 20 timer», forklarer Thor Moen, prosjektleder for Smart Energi Hvaler

En grønn energicelle på Hvaler
Mikronettet på Sandbakken vil være et godt eksempel på en grønn energicelle. Vi kan tenke oss at flere slike energiceller kan kobles sammen for å absorbere mer, lokal fornybare energi og for å forsterke strømnettet. Dette legger også grunnlaget for et interessant lokalt marked hvor «grønn strøm» kan kjøpes og selges lokalt samtidig som den produseres.
Det virkelige interessante med denne løsningen er når flere grønne celler organiseres ved siden av hverandre og hvor nettene «snakker» med hverandre og andre styringsenheter som håndterer forbruk eks. lading av elbiler eller generering av energi i enkelthus. Dette åpner for helt nye muligheter med hensyn til drift og utnyttelse av lokal, fornybar energi. Konseptet kan effektivt bidra til å redusere behovet for oppgradering av flere distribusjonsnett i Norge. Lokale energitorg kan etableres og utveksle energi med de celler man ønsker.
Eivind Borge, ordfører i Hvaler kommune, sier det slik: «Vi er veldig takknemlige for midlene fra ENOVA og ikke mist stolte av miljøstasjonen på Sandbakken. Her kan vi som kommune vise at det er mulig å stå helt i front med bærekraftig utvikling.»

Vil gjennomføres i regi av FlexNett og EU-prosjektet EMPOWER
Uttesting av de ulike mulighetene vil gjennomføres i regi av to forskningsprosjekter: Det nasjonale prosjektet FlexNett og det europeiske F&I-prosjektet EMPOWER som støttes av EU programmet Horizon 2020. EMPOWER har en budsjettramme på hele 60 MNOK, hvor formålet er å utvikle et helt nytt energimarked i Europa der forbrukerne kan kjøpe og selge lokalprodusert energi.
«Dette er helt fantastisk» sier Professor Bernt A. Bremdal ved NCE Smart Energy Markets. «Vi får nå et fullskala laboratorium som gjør det mulig å teste mange ulike ting. Samtidig vil NorgesNett få et viktig instrument for å prøve ut nye styrings- og driftsformer. Ikke minst vil Hvaler kommune vise for hele Europa at de er ledende i å ta i bruk helt nye energiløsninger som vil være med på å skape en klimavennlig fremtid. Det morsomme er at den løsningen som etableres på Sandbakken nå kan gjøre en grønn fremtid også økonomisk bærekraftig. Dette er en strategisk viktig investering for Hvaler kommune


Kontaktpersoner
Thor Moen
Prosjektleder Smart Energi Hvaler
Head of Smart City for NCE Smart Energy Markets/ Smart Innovation Østfold
+47 907 73 339

Eivind Borge
ordfører, Hvaler kommune
+47 922 20 710


Fakta

Hvaler kommune

 • Øysamfunn med 4500 innbyggere. 1500 husstander og 4500 fritidsboliger
 • Den kommunen i Norge med flest solcelleanlegg.
 • Ny miljøstasjon på Sandbakken våren 2016 ble innviet av minister Vidar Helgesen.

 

Fredrikstad Energi

 • 120 år gammelt konsern med hovedkontor i Fredrikstad, men med virksomheter fra Askøy i vest, via Røyken og Follo ut til Hvalers kyst.
 • Distribuerer strøm til over 91 000 kunder gjennom NorgesNett (tidl. Fredrikstad Nett)
 • Strømsalgsvirksomheter gjennom merkevarene Smart Energi, Follo Energi og Askøy Energi.
 • Med i en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter hvor målet er å skape og definere fremtidens energimarked.

 

NCE Smart Energy Markets

 • Smart Innovation Østfold leder NCE Smart Energy Markets-klyngen, og har siden 2009 initiert eller deltatt i 20 ulike forsknings- og innovasjonsprosjekter (F&I) med en samlet budsjettramme på over NOK 450 mill. 5 av disse er EU-prosjekter.
 • Smart Innovation Østfold leder bl.a. Horizon 2020-prosjektet EMPOWER med et budsjett på over NOK 60 mill.
 • I NCE Smart-klyngen er det en rekke IT selskaper og akademiske miljøer som innehar Norges fremste ekspertise innen Big Data Analytics som nå anvendes innen smart energi. Teknologien er generisk, og det ligger derfor et stort potensiale i å overføre denne ekspertkompetanse til anvendelser innenfor andre bransjer og sektorer.
 • Les mer om NCE Smart Energy Markets: www.ncesmart.com

 

Smart Energi Hvaler

 • Smart Energi Hvaler startet i 2011. Med Hvaler som demonstrasjonsarena skal programmet legge til rette for forsknings-, innovasjons- og demonstrasjonsaktiviteter som belyser ulike framtidsscenarioer, bidra i utforming av nye internasjonale veikart, samt gi ideer om nye aktuelle satsningsområder innenfor energisektoren. Smart Energi Hvaler er i dag Norges demosite nr. 1 for smartgrid og smarte energiløsninger. Smart Energi Hvaler vant «Årets lokale klimatiltak 2015».
 • Et «Smart City Norge-landslag» er etablert og bidrar i utviklingen av fremtidens bærekraftige byer og bygder, bygget på det grunnlaget som Smart Energi Hvaler har etablert.

 

EMPOWER

 • EMPOWER er et 3-årig forsknings- og innovasjonsprosjekt med et budsjett på 60 MNOK. Målet med prosjektet er å utvikle et helt nytt energimarked i Europa der forbrukerne kan kjøpe og selge lokalprodusert energi fra solcellepaneler, mikro vindturbiner og andre fornybare, desentraliserte energiproduksjonskilder.
 • Prosjektet vil gi avlastning på de sentrale og regionale strømnettene og muliggjøre økt lokal kraftproduksjon og billig fornybar elektrisitet til forbrukerne. Det nye markedsdesignet utvikles og testes i tre demonstrasjonsområder i Norge, Tyskland og Malta. Halvparten av partnerne i prosjektet er norske medlemmer av NCE Smart-klyngen.
 • Prosjektet vil gi økt andel av fornybar energi og i stor grad bidrar til EUs klimamål.
 • Program: EU Horizon 2020

 

Smart Rural Grid

 • Smart Rural Grid går fra 2014-2016.
 • Dette prosjektet tester ut det nye konseptet som har fått navnet «Smart Rural Grid». Konseptet vil benytte telekommunikasjon, kontroll og lagringsteknologier samt andre systemer og apparater til å revolusjonere eksisterende strukturer og for å sikre en vellykket oppstart.
 • Smart Rural Grid-prosjektet har som mål å utvikle smarte distribusjonsnett i ikke-urbane områder, hvor forsyningen er basert på enkle radialer (strømledninger uten alternative veier til et område, f.eks. et øysamfunn), i tillegg til å søke den beste måten å gjennomføre overgangen fra det nåværende til det nye distribusjonsnettet i disse områdene. Det utvikles intelligent styringsteknologi og kraftelektronikk for mikrogrid basert på smarte kraftroutere (Intelligent Distribution Power Routers).
 • Prosjektet har hatt stor betydning for opprettelse av EMPOWER.
 • Program: EU FP7
Nettside av GP Marked