Skip links

Halvårsrapport 2021

Styret i Fredrikstad Energi AS har i dag 19.august vedtatt halvårsregnskapet for konsernet.

Som i 2020 er 1.halvår 2021 sterkt påvirket av utviklingen i markedsprisene på kraft. Der 2020 var preget av historisk lave priser, har prisene så langt i 2021 vært rekordhøye. Høyere kraftpris øker kostnaden til kjøp av tapsmengde i nettet, og svekker konsernresultatet. Den økte kostnaden kompenseres gjennom reguleringsmodellen ved at nettselskapets tillatte inntekt blir høyere, mens rapportert resultat blir forbigående lavere.

Vi ser også at de kortsiktige svingningene i kraftprisene har vært svært store i 1. halvår 2021, og dette har påvirket resultatet i forretningsområde Marked negativt.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 63,0 m er 50,6m lavere enn i fjor.

Konsernets driftsresultat er på 18,8 m mot 68,3 m 1.halvår 2020.

Resultat fra finansposter er vesentlig bedre enn i samme periode i fjor. Resultat fra felleskontrollert virksomhet økte fra 0,7 mill. i 1. halvår 2020 til 9,6 mill, mens finanskostnadene ble redusert fra 22,5 mill. til 15,1 mill.

Videre er resultat fra derivater positivt med 14,8 mill. sammenlignet med et negativt resultat på 43,2 mill. i 1. halvår 2020.

Resultat etter skatt på 25,1 mill. er 19,3 mill. høyere enn i 1.halvår 2020.

Halvårsrapporten kan leses her

Nettside av GP Marked