Skip links

Fredrikstad Energi konsern – Høyeste driftsresultat noensinne, betydelig overskudd i 2023

Styret i Fredrikstad Energi AS («FEAS» eller «Fredrikstad Energi») har godkjent konsernets årsregnskap og årsberetning for 2023. Alle tall nedenfor angir konsernets regnskapstall i henhold til den internasjonale regnskapsstandarden IFRS.

 

Solid drift i nettvirksomheten og gevinster ved salg av selskaper gjorde at FEAS leverte historisk høy EBITDA på MNOK 345 i 2023, mot MNOK 337 i 2022. Driftsresultatet ble MNOK 247 i 2023, mot MNOK 244 i 2022. Underliggende EBITDA var MNOK 238 i 2023, mot MNOK 223 i 2022, og forbedringen var drevet av styrket resultater fra nettvirksomheten, noe motvirket av øvrig virksomhet. Justerte regnskapstall er definert i årsrapporten.

 

I 2023 leverte FEAS et solid overskudd på MNOK 77 før skatt, og et justert resultat på MNOK 29 før skatt. Det justerte tallet gir et mer representativt bilde av FEAS’ bærekraftige økonomiske utvikling. I korthet leverer nettvirksomheten svært godt, mens øvrig virksomhet har hatt et krevende år. FEAS har lyktes med å selge unna virksomheter med betydelig gevinst i 2023, og har redusert gjeld og styrket balansen. Framover har FEAS fokus på å støtte nettselskapets gode utvikling, gjøre tiltak i virksomheter med svak utvikling og redusere gjeld.

Basert på styrets evaluering av konsernets overordnede positive utvikling, finansielle status, målsetting og risikofaktorer, anbefales det å videreføre styrking av selskapets balanse. Styret anbefaler følgelig ikke å betale utbytte for regnskapsåret 2023. Styret foreslår at årets resultat i morselskapet overføres fra annen egenkapital.

 

To salg ble gjennomført med betydelig regnskapsmessig gevinst i 2023 (Røyken Energiverk og Fredrikstad Energi Marked). I kombinasjon med arbeidskapitaleffekter, bidro dette til at netto rentebærende gjeld ble redusert med MNOK 63 i 2023, fra MNOK 1240 i 2022 til MNOK 1177 i 2023. I tillegg ble ytterlige to mindre salg gjennomført i starten av 2024, som i sum gir regnskapsmessig gevinst for regnskapsåret 2024 (Integrasjonspartner BITS og NxtEnergy).

 

FEAS’ resultat for 2023 ble redusert av felleskontrollert virksomhet. Det gjennomføres kraftfulle tiltak for å motvirke dette.

 

Kombinasjonen av forventning om fortsatt effektiv drift og økt nettkapital grunnet elektrifisering og fornying av eksisterende nettkapital, gir gode utsikter for solide, voksende resultater for nettvirksomheten også i fremtiden. Norgesnetts merinntektssaldo skal styres mot null, og gevinst ved salg av selskaper kan bli lavere i 2024 enn i 2023. FEAS’ rapporterte driftsresultat for 2024 forventes følgelig å bli lavere enn rapportert driftsresultat for 2023.

 

Fredrikstad Energi takker de ansatte i konsernet for bidraget i 2023.

 

Årsrapport og årsberetning finnes på nettsiden: https://fredrikstadenergi.no/

Fredrikstad Energi AS

Fredrikstad Energi konsern drifter strømnettet i 9 kommuner og 5 fylker rundt om i Norge, og tilbyr strøm tilpasset lokale behov gjennom egne merkevarer.

Nettside av GP Marked