Skip links

Fredrikstad Energi Halvårsrapport 2023

Styret i Fredrikstad Energi AS («Fredrikstad Energi») har i dag godkjent konsernets regnskap for 1.halvår 2023.

Det vises til vedlagte halvårsrapport.

Underliggende drift i konsernet er solid, drevet av at nettvirksomheten opprettholder høy kostnadseffektivitet. Det rapporterte konsernresultat er betydelig påvirket av økt merinntekt, men dette skal tilbakeføres kundene og vil medføre tilsvarende lavere rapportert resultat i framtiden. Det vises til justert EBITDA og justert resultat som gir et bedre bilde av underliggende inntjening, blant annet justert for endring merinntektssaldo.

Hovedpunkter 1.halvår 2023:

  • Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på MNOK 202,2 mot MNOK 4,0 i 1.halvår 2022, som tilsvarer en økning på MNOK 198,2. Forbedringen i EBITDA er drevet av nettvirksomheten. Nett har gjennomført tiltak for kostnadseffektivisering og har hatt lave kostnader i forbindelse med færre og rimeligere feil i nettet. I tillegg gir økte renter, økt nettkapital, økt effektivitet og andre inntektsrammeeffekter positivt bidrag. Rapportert EBITDA er betydelig påvirket av økt merinntektssaldo, og denne skal styres mot null. Merinntektssaldoen økte med MNOK 62,1 i 1. halvår 2023, relativt til en reduksjon på MNOK 72,2 i 1. halvår 2022. Justert EBITDA var MNOK 134,4 i 1. halvår 2023, relativt til MNOK 74,3 i 1. halvår 2022.
  • Driftsresultat ble MNOK 153,5 mot MNOK -42,2 i 1.halvår 2022.
  • Resultat fra felleskontrollert virksomhet falt fra MNOK -5,8 i 1.halvår 2022, til MNOK -24,4 i 1. halvår 2023. Finanskostnadene økte fra MNOK 20,9 til MNOK 26,9, som i hovedsak skyldes høyere renter. Videre er resultat fra rentederivater positiv med MNOK 6,5 sammenlignet med et positivt resultat på MNOK 23,8 i 1.halvår 2022.
  • Resultat etter skatt ble MNOK 112,0 i 1. halvår 2023, som er MNOK 148,0 høyere enn i 1.halvår 2022 (negativt MNOK 36,0). Justert resultat etter skatt var MNOK 22,9 i 1. halvår 2023, relativt til MNOK 21,6 i 1. halvår 2022.
  • Egenkapitalandelen styrket seg til 42,6% ved utgangen av 1. halvår 2023, som er en økning fra 34,1% 31.12.2022. Økningen forklares delvis av underliggende resultat i nettvirksomheten og økning i merinntektssaldoen. Salget av Fredrikstad Energi Marked bidrar til økningen via bokført gevinst, samt effekt av reduksjon i balansestørrelsen til konsernet som følge av salget.
Nettside av GP Marked