Skip links

Bærekraftpolicy

Fredrikstad Energi har en vedtatt policy for bærekraft. Policyen skal bidra til at vi arbeider aktivt for bærekraftige løsninger i egen drift og ellers i vårt virksomhetsområde.

Konsernets bærekrafts policy legger til grunn FNs overordnede målsetting som er:

«En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.»

FN har konkretisert 17 bærekrafts mål, som skal bidra til å realisere dette overordnede målet. Konsernet har besluttet å spesielt fokusere på disse fire bærekrafts målene:

Mål nr. 7: «Ren energi for alle» skal sikre tilgang til pålitelig og bærekraftig energi for alle innen 2030. Dette inkluderer økt bruk av fornybar energi og energieffektivisering.

Mål nr. 8: «Anstendig arbeid og økonomisk vekst» skal fremme inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Dette inkluderer tiltak for å redusere utenforskap i arbeidslivet, øke tilgangen til finansielle tjenester og støtte bærekraftige bedrifter.

Mål nr. 9: «Industri, innovasjon og infrastruktur». Målet er å bygge robust, miljøvennlig infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og fremme innovasjon. Dette inkluderer å øke tilgangen til moderne teknologi og øke investeringene i forskning og utvikling for å støtte bærekraftig utvikling.

Mål nr. 13: «Stoppe klimaendringene» handler om å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. I energibransjen innebærer dette å redusere utslippene av klimagasser ved å erstatte fossile brensler med fornybar energi. Det betyr også å tilpasse seg klimaendringene ved å utvikle motstandsdyktige energisystemer og bygge infrastruktur som er mindre sårbar for ekstremvær og klimarelaterte hendelser.

Fredrikstad Energi har et sterkt engasjement for å ivareta klima og miljø, samfunn og sosiale forhold, og økonomisk lønnsomhet i alle våre handlinger og beslutninger. Konsernet har et spesielt viktig samfunnsoppdrag i å bidra til bærekraftige lokalsamfunn i de områdene vi opererer.

For å akselerere resultatene i henhold til FNs målsettinger skal vi som en krevende kunde og samarbeidspartner stille klare krav til våre leverandørers og samarbeidspartneres etikk og bærekraft.

Fredrikstad Energi vil ta en aktiv rolle i å øke kompetansen og interessen for bærekraftig utvikling. Dette vil vi gjøre ved å dele informasjon om våre egne aktiviteter for å fremme bærekraftige løsninger og utvikling.

Som en del av vårt langsiktige bærekrafts arbeid, implementeres bærekraftstrategien inn i forretningsstrategien. Vår strategi vil inneholde en overordnet ambisjon med tydelige fokusområder og prioriteringer. Vi skal også sette kvalitative og kvantitative mål som hjelper oss med å synliggjøre vår fremgang mot å oppnå bærekraftige resultater.

Internasjonale krav til bærekrafts rapportering er et viktig virkemiddel for å sikre en positiv fremdrift. Rapporteringen skal føre til at bærekraft akselererer fra ord til handling. Fredrikstad Energi skal årlig utarbeide en bærekrafts rapport etter anerkjente og vedtatte standarder, som synliggjør vårt bidrag til en bærekraftig utvikling.

Nettside av GP Marked