Skip links

Halvårsrapport første halvår 2017

Fredrikstad, 25. august 2017 – Godt grunnlag for videre vekst

Resultat 1. halvår 2017
Driftsresultat 1. halvår 2017 ble på 56 mill., mot 70 mill. for tilsvarende periode i fjor. Nedgangen skyldes lavere inntekter fra tilknytning av nye nettkunder og høyere avskrivninger i forretningsområde Nett. Finansnettoen for perioden ble -18 mill. mot -53 mill. i første halvår 2016. Netto reduksjonen skyldes i all hovedsak økte rentekostnader i underkant av 4. mill. og en positiv verdiendring på renteswapper med 31 mill.. Resultat etter skatt endte på 31 mill. som er 19 mill. bedre enn 1. halvår 2016.

Driften i forretningsområdet Nett har vært stabil og montering av nye AMS-målere hos alle kunder ligger foran planene. Øvrige forretningsområder har en driftsutvikling i tråd med vedtatte planer.

Egenkapitalandelen utgjør 29,8 %, ned fra 30,6 % pr. 31.12.2016.

Konsernledelsen styrket
Mona Askmann er ansatt som ny daglig leder for Norgesnett og overtar det operative ansvaret etter Eilert Henriksen som fremover vil konsentrere seg om strukturell vekst av nettvirksomheten. Mona Askmann (1967) er utdannet sivilingeniør innen elkraft fra NTNU og bedriftsøkonom fra London School of Foreign Trade. Hun begynner i Norgesnett 9. oktober og kommer fra stillingen som direktør for forskning og kompetanse i Energi Norge der hun blant annet ledet EnergiAkademiet. Tidligere har Mona jobbet med virksomhetsstyring og prosessforbedringer i KPMG, med IKT og IKT-strategi i IBM og Cap Gemini, samt med kabelteknologi og marked i Nexans. De siste tyve årene har hun hatt ulike lederstillinger og opparbeidet seg en solid erfaring fra energibransjen. Mona har også styreerfaring fra blant annet Sintef Energi AS, NEMKO, NEK og Energi 21.

Terje Tinbod er ansatt som Chief Information Officer (CIO) fra 1. september med konsernansvar for teknologi og utvikling. Terje Tinbod (1972) er utdannet sivilingeniør fra NTNU og ble ansatt som prosjektleder i Fredrikstad Energi januar 2016. Før dette hadde han en stilling som systemeier i Hafslund Nett, hvor han også fungerte som stedfortredende IT-sjef. Terje ledet der arbeidet med integrering av alle IT-systemene etter fusjonen mellom Hafslund Nett og tidligere Fortum Distribution. Terje har tidligere jobbet i Fortum Markets, Tieto og Trondheim Energiverk og har tyve års erfaring med IKT i energibransjen.

Vi arbeider med å styrke konsernledelsen ytterligere gjennom ansettelse av Chief Financial Officer (CFO) i løpet av høsten.

Strategisk samarbeid
I halvåret har vi styrket samarbeidet med partnere som bidrar til at vi kan levere bedre digitale tjenester og at kundene kan tilbys et bredere tilbud av grønne produkter.

Fremover
– Vi jobber kontinuerlig med å utvikle en kompetent organisasjon og har etablert fokuserte og gode samarbeidspartnere. Kombinert med en stadig tettere dialog med kundene kan vi opprettholde en kostnadseffektiv drift og realisere våre vekstambisjoner gjennom salg av fremtidsrettede og samfunnsansvarlig produkter og løsninger, sier konsernsjef Trond Andersen.

For ytterligere informasjon, kontakt konsernsjef Trond V. Andersen på epost trond.andersen@feas.no eller mobil +47 414 49 439

Nettside av GP Marked