Skip links

Halvårsrapport 2022

Styret i Fredrikstad Energi AS har 18.august vedtatt halvårsregnskapet for konsernet.

Som i 2021 er resultatene i 1. halvår 2022 sterkt påvirket av utviklingen i markedsprisene på kraft. Siden 2020, da prisene var historisk lave, har kraftprisene økt kontinuerlig og så langt i 2022 har prisene vært rekordhøye. Høyere kraftpris øker kostnaden til kjøp av tapsmengde i nettet, og svekker konsernresultatet. Den økte kostnaden kompenseres gjennom reguleringsmodellen ved at nettselskapets tillatte inntekt blir høyere, mens rapportert resultat blir forbigående lavere. I 1. halvår 2022 var overføringsinntektene i nettvirksomheten 72 mill. lavere enn estimert tillatt inntekt for perioden.

Vi ser også at de kortsiktige svingningene i kraftprisene har vært svært store i 1. halvår 2022, og dette har påvirket resultatet i forretningsområde Marked negativt.

Underliggende drift i konsernet er stabil og god, og nettvirksomheten opprettholder høy kostnadseffektivitet. De økte kostnadene som følger av høye strømpriser skal over tid dekkes gjennom nettleie fra kunder, men gir på kort sikt en ubalanse mellom inntekter og kostnader.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 8,1 mill mot 63,0 mill i 1.halvår 2021; en reduksjon på 54,9 mill.

Konsernets driftsresultat er på -39,3 mill mot 18,8 mill 1.halvår 2021.

Resultat fra felleskontrollert virksomhet falt fra 9,6 mill. i 1. halvår 2021 til -5,8 mill, mens finanskostnadene økte fra 15,1 mill til 21,0 mill.

Videre er resultat fra derivater positivt med 23,8 mill sammenlignet med et positivt resultat på 14,8 mill i 1. halvår 2021.

Resultat etter skatt på -32,7 mill er 57,8 mill lavere enn i 1.halvår 2021.

Halvårsrapporten kan leses her

Nettside av GP Marked