Fremtiden er spennende! Som samfunn står vi overfor mange utfordringer knyttet til det å håndtere det økende antall av effektkrevende elektriske apparater og utstyr. Antall el-biler øker, induksjonsdrevne komfyrtopper blir stadig mer utbredt og mye av samfunnets bevissthet rundt strømforbruk gjør at vi bytter ut installasjoner som bruker strøm over en lengre tidsperiode, til apparater som er energieffektiv, men effektkrevende. Dette krever fornuftige investeringer i vår infrastruktur.

Begrepet prosument er en sammenslåing av ordene produsent og konsument. For oss vil det si at kunden ikke lenger er kun forbruker av tilført energi, men også selv produserer energi. Det er derfor økende bevissthet og krav om det å kunne håndtere ikke bare energi ut til kunden, men også energi kunden selv produserer og sender tilbake inn i nettverket. Dette skaper nye utfordringer og muligheter i vår bransje, og får våre virksomhetsområder

Innen overgangen til år 2019 skal AMS-målere erstatte de konvensjonelle strømmålere med behov for manuell avlesning. AMS-målere vil produsere eksakte timeavlesninger som vil muliggjøre innføring av dynamiske tariffer basert på effektuttak slik at priser kan differensieres over døgnet. Dette medfører presis beregning av forbruk og nøyaktige fakturaer til kunden. Mulighetene her ligger i å finne hvordan man på andre måter kan utnytte seg av denne teknologien for bedre å ruste infrastrukturen, planlegge investeringer og oppgradering o.l., og utvikling av tjenester knyttet til smartnett-teknologi. Nye konsepter og teknologi knyttet til smarthus er også områder vi begynner å høste erfaringer på gjennom prosjektet Smart Energi Hvaler. Vi skal ligge steget foran slik at vi er godt rustet til å bidra til å drive denne utviklingen videre.