Konsernets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er vedtatt av styret i Fredrikstad Energi og revideres årlig, sist 29. april 2021. Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i Fredrikstad Energi ansees å være i tråd med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. 

Hovedprinsippene for eierstyring og selskapsledelse i Fredrikstad Energi bygger på følgende forhold: 

  • Fredrikstad Energi skal ha en åpen og pålitelig kommunikasjon med omverdenen, både om virksomheten generelt og om forhold knyttet til eierstyring og selskapsledelse spesielt 
  • Konsernets styre skal være selvstendig og uavhengig av selskapets ledelse 
  • Fredrikstad Energi skal ha en klar arbeidsdeling mellom eierne, styret og selskapets ledelse 
  • Aksjonærene i Fredrikstad Energi skal behandles likt 

I vedlegg følger en samlet redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse. Redegjørelsen er basert på Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse datert 17. oktober 2018 og omfatter alle punktene i anbefalingen. For å gjøre redegjørelsen lett tilgjengelig for leseren følges samme struktur som i den norske anbefalingen.