Skip links

Årsrapport for 2017

Fjoråret var et variert år for Fredrikstad Energi.

2017 var preget av høye nettinvesteringer, god underliggende drift i datterselskaper, utfordrende lønnsomhet i tilknyttede selskaper og vekst i antall ansatte.

Til tross for at den underliggende driften svarte til forventningene ble driftsresultatet i konsernet etter IFRS på kun 53 mill., mot 118 mill. i 2016. Nedgangen er et resultat av lavere margin innen nett, høyere avskrivninger samt bortfall av engangseffekt knyttet til endring av pensjonsordning som påvirket resultatet for 2016 positivt.

Konsernet tilstreber å holde nettleien ut mot kundene stabil over tid. I 2017 økte tariffene til overliggende nett, uten at vi gjorde tilsvarende økning ut mot våre kunder. Kombinert med kaldt vær og høye volum mot slutten av året, reduserte dette dekningsbidraget innen nettvirksomheten. Videre er inntektene fra tilknytning av nye nettkunder vesentlig redusert i 2017 sammenlignet med 2016 grunnet lavere nybyggingsaktivitet i våre konsesjonsområder.

Resultat etter skatt endte på 1,2 mill., som er 68,6 mill. lavere enn i 2016. Egenkapitalandelen per 31.12.2017 utgjorde 26,6% mot 30,6% per 31.12.2016. I lys av årsresultatet og for å sikre konsernet et godt grunnlag for fortsatt lønnsom vekst og investeringer, vil det ikke utbetales ordinært utbytte til eierne for regnskapsåret 2017.

Drift i datterselskaper

Vårt heleide nettselskap, Norgesnett AS, er ved utgangen av 2017 i sluttfasen med å investere i nye AMS-målere, en krevende investering, både operativt og finansielt. I 4. kvartal inngikk vi avtale om å kjøpe 100% av aksjene i Gauldal Nett AS, med overtagelse 1. januar 2018. Norgesnett AS er fortsatt blant de mest effektive nettselskaper i Norge.

I forretningsområde Marked er det sluttført en betydelig restrukturering i løpet av 2017, samtidig som det er kjøpt to nye selskaper, Røyken Kraft og Kragerø Kraft, begge med overtagelse i 4. kvartal. Videre deltar forretningsområdet i en spennende produktutvikling gjennom selskapet Smart Energi AS. Kragerø Energi AS har kommet inn med en minoritetspost på 3,8 % i Fredrikstad Energi Marked AS, som utgjør juridisk spiss i vårt forretningsområde Marked.

Maik AS, som er konsernets tjenesteselskap hvor all B2B-virksomhet i konsernet er samlet, har opplevd et enormt trykk og god etterspørsel etter selskapets tjenester, spesielt knyttet til gjennomfakturerings, AMS-prosjekter, kundeinformasjonssystemer og første år med full inkassodrift.

Ny konsernledelse og vekst i antall ansatte

Det å styrke toppledelsen i konsernet har hatt fokus i 2017. Først gjennom ansettelse av ny leder for forretningsområde Nett, deretter gjennom ansettelse av ny leder for teknologi og utvikling, og sist gjennom ansettelse av ny CFO som tiltrådte 1. april 2018. Som en følge av vekst har vi i løpet av året hatt en netto tilvekst på 10 ansatte, slik at vi i konsernet teller 131 ansatte ved inngangen til 2018. Dette tilsvarer en vekst på vel 9% for året.

Vedlagt er årsrapporten for 2017.

 

Fredrikstad, 27. april 2018

 

For ytterligere informasjon, kontakt CFO Ronny Berg på epost ronny.berg@feas.no eller telefon +47 99 72 42 80

Nettside av GP Marked