Fredrikstad Energi er eier av selskaper innenfor nett,

tjenester og strømsalg fordelt over flere steder i Norge. 


Hva gjør vi i Fredrikstad Energi?

 

Firmapresentasjon, trykk her

 

Fredrikstad Energi sin visjon er «Steget foran».

 

Gjennom sine engasjement i prosjekter som Smart Energi Hvaler, DeVID, ulike FoU-prosjekter og samarbeid med eSmart Systems, forsøker Fredrikstad Energi å ha et proaktivt forhold til teknologiutvikling og kundeadferd. Dette for alltid å være i posisjon til å gripe de forretningsmulighetene dette gir.

 

EUs elmarkedsdirektiv III, innføring av AMS, smarte nett og kunder som prosumenter (produsent/konsument) er viktige endringer som vil prege energisektoren fremover. Fredrikstad Energi ønsker å ta en aktiv rolle og være med på denne reisen for å kontinuerlig jobbe med å ligge STEGET FORAN!

 

 

Hovedvirksomhetsområdene til Fredrikstad Energi i dag er:

 

·         Distribusjon av energi i egne nettområder. I dag betjener vi et distribusjonsnett med over 90.000 kunder

 

·         Salg av strøm gjennom selskapene Askøy Energi kraftsalg, Follo Energi og e20

 

·         Salg av MAFI*-tjenester *(Måling // Avregning // Fakturering // Innfordring).

          Dette er tjenester knyttet til forretningstekniske arbeidsprosesser hos nett- og strømselskaper i Norge.

 

I tillegg til heleide datterselskap, eier konsernet andeler gjennom felleskontrollerte virksomheter og tilknyttede selskap. Nettpartner er eneste felleskontrollerte virksomhet, og hvor konsernet eier 60% av aksjene. 

 

  

Hva er vårt marked?


De ulike virksomhetsområdene retter seg mot ulike kundegrupper.

 

Nettvirksomheten har konsesjon til å drive monopolvirksomhet innenfor distribusjon av energi. Av dette følger det at alle som sogner til ett gitt nettområde er brukere av denne infrastrukturen og derfor kunder av nettselskapet. 

 

Kraftsalgvirksomheten jobber hovedsakelig mot private husholdninger. Her er i prinsippet hele Norge potensielle kunder. 

 

Spesielt for bransjen er at Fredrikstad Energi har markedsutsatt sin enhet for tjenestevirksomhet (herunder MAFI-tjenester) i datterselskapet MAIK. MAIK henvender seg da til alle nettselskap og kraftselskap i bransjen og tilbyr en komplett tjenesteportefølje innenfor måling, avregning, fakturering og innfordring til konkurransedyktige priser.

 

 

Fremtiden for Fredrikstad Energi


Fremtiden er spennende! Som samfunn står vi overfor mange utfordringer knyttet til det å håndtere det økende antall av effektkrevende elektriske apparater og utstyr. Antall el-biler øker, induksjonsdrevne komfyrtopper blir stadig mer utbredt og mye av samfunnets bevissthet rundt strømforbruk gjør at vi bytter ut installasjoner som bruker strøm over en lengre tidsperiode, til apparater som er energieffektiv, men effektkrevende. Dette krever fornuftige investeringer i vår infrastruktur.

 

Begrepet prosument er en sammenslåing av ordene produsent og konsument. For oss vil det si at kunden ikke lenger er kun forbruker av tilført energi, men også selv produserer energi. Det er derfor økende bevissthet og krav om det å kunne håndtere ikke bare energi ut til kunden, men også energi kunden selv produserer og sender tilbake inn i nettverket. Dette skaper nye utfordringer og muligheter i vår bransje, og får våre virksomhetsområder.

 

Innen overgangen til år 2019 skal AMS-målere erstatte de konvensjonelle strømmålere med behov for manuell avlesning. AMS-målere vil produsere eksakte timeavlesninger som vil muliggjøre innføring av dynamiske tariffer basert på effektuttak slik at priser kan differensieres over døgnet. Dette medfører presis beregning av forbruk og nøyaktige fakturaer til kunden. Mulighetene her ligger i å finne hvordan man på andre måter kan utnytte seg av denne teknologien for bedre å ruste infrastrukturen, planlegge investeringer og oppgradering o.l., og utvikling av tjenester knyttet til smartnett-teknologi. Nye konsepter og teknologi knyttet til smarthus er også områder vi begynner å høste erfaringer på gjennom prosjektet Smart Energi Hvaler. Vi ligger STEGET FORAN noe som gjør at vi derfor er godt rustet til å bidra til å drive denne utviklingen videre.

 

 

 Fremtiden er derfor veldig spennende for Fredrikstad Energi!